Thứ 3 Ngày 28/08/2018

Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Nam làm việc nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo An ninh tôn giáo

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với thành ủy Phủ Lý, huyện ủy Thanh Liêm, huyện ủy Lý Nhân về công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo An ninh tôn giáo; 6 tháng đầu năm 2018, các huyện, thành ủy luôn chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, quán triệt,tuyên truyền triển khai các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác tôn giáo.

      Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với thành ủy Phủ Lý, huyện ủy Thanh Liêm, huyện ủy Lý Nhân về công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo An ninh tôn giáo; 6 tháng đầu năm 2018, các huyện, thành ủy luôn chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, quán triệt,tuyên truyền triển khai các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác tôn giáo. Ban Chỉ đạo Tôn giáo và các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ huyện, thành ủy tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, quan tâm giải quyết kịp thời những nhu cầu nguyện vọng chính đáng của tín đồ và quần chúng nhân dân, coi trọng công tác vận động quần chúng, tranh thủ trao đổi để tạo sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc, quần chúng ưu tú để tuyên truyền vận động tín đồ tôn giáo thực hiện chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Đoàn công tác làm việc với huyện ủy Lý Nhân

      Sau buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Tinh ủy đã đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo An ninh tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề nghị các huyện, thành ủy thời gian tới tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, của tỉnh nhất là các văn bản mới ban hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Kiện toàn và tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Tôn giáo các cấp./.

Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam

Các tin khác