Thứ 6 Ngày 10/08/2018

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Sáng 10/8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

      Sáng 10/8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

      Các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại  hội nghị.

      Theo báo cáo, nửa đầu nhiệm kỳ, đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, giành nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng cao (bình quân 11,43%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách tăng cao. GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 53,9 triệu đồng/người (gấp 1,27 lần so với năm 2015). Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế- xã hội. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp chuyển biến rõ nét, nhất là trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, giá trị sản xuất nông nghiệp 3 năm ước đạt 23.288 tỷ đồng(tăng bình quân 1,1%/năm); chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất khẩu có giá trị tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 3 năm tăng bình quân 15,8%/năm (vượt mục tiêu nghị quyết đại hội). Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, nhất là các dự án đầu tư nước ngoài. Thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, đô thị. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững. 
Nửa đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp trong tình cũng đã tích cực triển khai thực hiện 3 khâu đột phá, đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành; Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ngày càng vững mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX phù hợp với tình hình thực tiễn.

      Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ cần tập trung khắc phục. Đó là: Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, một số chương trình, đề án trọng tâm chưa đạt kết quả theo mục tiêu đề ra, tiến độ chậm; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm các cấp tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, vấn đề bức xúc của nhân dân hiệu quả còn thấp, thiếu kịp thời...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

      Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong nửa cuối nhiệm kỳ cấp ủy các cấp trong tỉnh xác định: Tập trung đẩy mạnh thực hiện 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới định hướng đầu tư, mô hình tăng trưởng, trọng tâm là công nghiệp hóa nông nghiệp; mở rộng liên kết, tích cực hội nhập quốc tế; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đặc biệt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 3 khâu đột phá, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2020, nhất là một số chỉ tiêu đạt thấp, những khâu yếu đã chỉ ra trong nửa đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các cơ chế chính sách trên cơ sở cụ thể hóa và vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương. Cùng đó, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực phấn đấu vượt khó, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác