Thứ 3 Ngày 05/06/2018

Huyện uỷ Kim bảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Tổng kết chỉ thị 36-CT/TW

Ngày 31/5, Huyện ủy Kim Bảng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 NQ/TW ngày 02/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Ngày 31/5, Huyện ủy Kim Bảng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 NQ/TW ngày 02/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X  về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Đại biểu huyện: Đồng chí Lê Anh Đông - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Phạm Hồng Sơn- Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện

          Đ/c Lê Anh Đông - TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên thông qua học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về "Xây dựng chỉnh đốn Đảng", Chỉ thị 03, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến nay, Đảng bộ có 70 tổ chức cơ sở đảng, tăng 3 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2008. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng được quan tâm chú trọng. Trong 10 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp mới 1.523 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 6,117 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ cơ sở có trình độ đại học, trên đại học chiếm 60%, trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị chiếm hơn 91%.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỉ cương, kỉ luật. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình. Nhiều tổ chức đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở. Tổ chức bộ máy được bố trí, sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Qua kiểm tra, giám sát, Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã  kịp thời phát hiện xử lí 2 tổ chức cơ sở đảng, và 258 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, giữ vững kỉ cương, kỉ luật đảng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt hơn 70%.

Thời gian tới, Huyện ủy Kim Bảng tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Củng cố, xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh. Quan tâm phát triển đảng viên mới. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lí, điều hành của chính quyền các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội..

Tại hội nghị, huyện ủy Kim Bảng đã tổng kết Chỉ thị số 36 – CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

                                      Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác