Thứ 5 Ngày 05/04/2018

BTV Tỉnh uỷ nghe báo cáo các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể

Sáng 4/4, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 104 nghe báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp tinh giản đầu mối các cơ quan tham mưu, giúp việc; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể tỉnh; thông qua rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2015-2020, phê duyệt quy hoạch BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025.

Sáng 4/4, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 104 nghe báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp tinh giản đầu mối các cơ quan tham mưu, giúp việc; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể tỉnh; thông qua rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2015-2020, phê duyệt quy hoạch BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, tổ chức bộ máy cấp tỉnh khối Đảng hiện có 11 cơ quan, với 53 phòng, ban và tương đương. Khối đoàn thể chính trị xã hội có 6 cơ quan với 49 phòng, ban và tương đương. Với 6 huyện thành phố, mỗi huyện, thành ủy có 12 phòng, ban và tương đương. Tổng biên chế được giao của khối Đảng, đoàn thể toàn tỉnh là 805 người, biên chế hiện có: 735 người.  

Trên cơ sở các quyết định của Ban Bí thư, Nghị quyết (NQ) 39 của Bộ Chính trị, Chương trình 54 của Tỉnh ủy,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng các dự thảo đề án sắp xếp tinh giản đầu mối các cơ quan tham mưu, giúp việc; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể tỉnh với mục đích sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) gắn với vị trí việc làm.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Theo đó, thực hiện hướng tinh gọn các đầu mối, giảm số lượng phòng, ban và tương đương. Sau khi sắp xếp tinh gọn, bộ máy các cơ quan ban Đảng, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh giảm 18 phòng, ban, 44 biên chế (đạt tỷ lệ 10% theo NQ 39 của Bộ Chính trị).

Với các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (thuộc Hội Nông dân tỉnh); Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm (thuộc Hội Phụ nữ tỉnh); Nhà Thiếu nhi và Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên (thuộc Tỉnh đoàn); Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nam (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý), căn cứ thực trạng hoạt động, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng phương án giải thể đối với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm; chuyển CBCCVC ở trung tâm về cơ quan hội; Chuyển chức năng của trung tâm về các ban thuộc mỗi hội để thực hiện nhiệm vụ.

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp nhận, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trung tâm dạy nghề. Riêng HND tỉnh chuyển trụ sở HND sang Trung tâm dạy nghề (theo đề nghị của thường trực HND tỉnh). Đồng thời, thống nhất phương án hợp nhất Nhà Thiếu nhi tỉnh và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên thành đơn vị tự chủ kinh phí một phần. Cùng đó, giao quyền tự chủ hoàn toàn đối với hoạt động của Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nam, định hướng để nhà trường cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo đúng quy định của đơn vị sự nghiệp.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo dự thảo các đề án về sắp xếp, tinh giản bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII.

Tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ đã thảo luận, bổ sung nhằm đảm bảo nội dung các đề án bám sát Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; Chương trình hàng động 54 của Tỉnh ủy. Đồng thời, nêu ý kiến rà soát, sắp xếp, tinh giản, giải thể, sáp nhập các đơn vị đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 nhưng phù hợp với địa phương, đơn vị, số lượng biên chế từng phòng, ban.

Cùng đó, yêu cầu việc giải thể, tinh giản, thu gọn đầu mối song phải đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cơ sở vật chất của các đơn vị, chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư. Với  những vấn đề phức tạp, cần xây dựng thành đề án riêng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan tham mưu khẩn trương hoàn thiện nội dung các đề án đảm bảo chặt chẽ, ngắn gọn, khoa học. Nội dung các đề án phải thể hiện rõ quyết tâm chính trị, tập trung làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Thống nhất xây dựng thành 3 nhóm: các ban xây dựng Đảng, các hội đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp để xác định kế hoạch thực hiện phù hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xây dựng đề án đảm bảo thu gọn đầu mối tối đa nhưng không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Với các đơn vị sự nghiệp thủ trưởng đơn vị tập trung xây dựng đề án đánh giá thực trạng, giải pháp, hướng tinh giản, giải thể và xác định rõ hướng hoạt động để đảm bảo hiệu quả. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng sử dụng đúng mục đích cơ sở vật chất của Nhà thiếu nhi và Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác