Thứ 4 Ngày 14/03/2018

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố

Chiều 13/3, tại huyện Duy Tiên, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 13/3, tại huyện Duy Tiên, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của HĐND, thường trực HĐND các cấp từ sau hội nghị giao ban lần thứ 2 (tháng 11/2017). Theo đó, thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố đã nỗ lực, cố gắng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh, các huyện, thành phố đã đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND các cấp đã ban hành.

Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân hiệu quả thiết thực hơn; chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên. Việc phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai hiệu quả, chặt chẽ.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các huyện, thành phố đã thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định, phù hợp với thực tế địa phương…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã phân tích, nêu rõ những hạn chế cần khắc phục, trong đó có hạn chế về hoạt động chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc triển khai một số nghị quyết HĐND còn chậm; hoạt động thẩm tra, giám sát của thường trực HĐND, các Ban HĐND và giám sát của Tổ đại biểu cũng như một số đại biểu HĐND chưa sâu, chưa trọng tâm…

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, hội nghị đã thống nhất 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, phiên họp theo luật định; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, các cuộc gám sát; Thường trực HĐND tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết HĐND, các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của từng địa phương.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận chuyên đề về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND”. Qua thảo luận, các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp, những kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi giao ban lần này, thường trực HĐND tỉnh đã quán triệt Kế hoạch thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện là: đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và công tác tiếp dân, xử lý, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác phối hợp; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tại buổi giao ban, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể là chú trọng nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; hoạt động giám sát gắn liền với đôn đốc, kiểm tra; nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ đại biểu HĐND, nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là trong hoạt động chất vấn và thảo luận tổ.

Cùng với đó triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về những kiến nghị của các đại biểu tại buổi giao ban, thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét và có hướng giải quyết, khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trên cơ sở những giải pháp được thảo luận tại hội nghị này, thường trực HĐND các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND,

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác