Thứ 6 Ngày 26/01/2018

BTV Tỉnh uỷ thảo luận Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII

Sáng 25/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 97 để thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 25/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 97 để thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết trên, Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nội dung các nghị quyết phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của tỉnh.

Về thực hiện Nghị quyết 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC); chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu, sắp xếp lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ CBCCVC gắn với vị trí việc làm; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp ủy, tập thể lãnh đạo; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đứng đầu cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19, Tỉnh ủy xác định: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giảm mạnh đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC. Đổi mới cơ chế hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập; xây dựng chính sách ưu đãi các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch vụ công…

Về thực hiện Nghị quyết số 20 và 21, Hà Nam xác định tạo bước chuyển rõ rệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố xắp xếp và phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững của tỉnh. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu cụ thể Nghị quyết 20 và Nghị quyết 21 đã đề ra (riêng tỉ lệ giường bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập đạt 7% vào năm 2025 và 10% vào năm 2030); chỉ số phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 20 tỉnh tốp đầu cả nước; quy mô dân số đạt 830 nghìn người vào năm 2025 và 840 nghìn người vào năm 2030...

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí cao với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Riêng đối với Nghị quyết số 18, để việc tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, các đại biểu đề xuất một số giải pháp cụ thể: Những vấn đề chỉ rõ trong nghị quyết cần tổ chức thực hiện ngay, trên tinh thần giảm đầu mối, lãnh đạo cấp phòng, tinh giản biên chế; thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo cấp huyện kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị triển khai toàn tỉnh, không làm thí điểm; Việc sáp nhập các cơ quan, tổ chức thực hiện từ trên xuống; Cụ thể rõ hơn vấn đề nào cần làm ngay, vấn đề nào theo lộ trình, thường xuyên, cách thức thực hiện đối với từng nhiệm vụ vận dụng đúng cơ chế chính sách để tổ chức triển khai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng ban hành là những quyết sách quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Do vậy, các cấp, ngành cần xác định rõ quyết tâm chính trị cùng vào cuộc để tổ chức thực hiện.

Những việc cần làm ngay, phấn đấu thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018; những nội dung hoàn thành trong năm 2018, phấn đấu xong vào quý III; những việc hoàn thành vào năm 2018, 2019, phấn đấu đạt 50% trong năm 2018, đến quý III/2019 phải hoàn thành. Từng đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, xây dựng đề án tham mưu giúp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổng hợp hoàn thiện Chương trình hành động để Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, lấy ý kiến Ban Thường vụ, phấn đấu ký ban hành trước ngày 31/1.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác