Thứ 6 Ngày 08/12/2017

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4: Các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (trọng tâm là nghị quyết số 05, 07, 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.); (các thí sinh tự  tìm và nghiên cứu nội dung các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh).

Các tin khác