Thứ 6 Ngày 08/12/2017

Chuyên đề 2

Chuyên đề 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay.

Nội dung 1 (tệp đính kèm)

Nội dung 2 (tệp đính kèm)

Nội dung 3 (tệp đính kèm)

Các tin khác