Thứ 5 Ngày 30/11/2017

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII

Trong 2 ngày (29, 30/11), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Trong 2 ngày (29, 30/11), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ban hành 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20  về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 về “ Công tác dân số trong tình hình mới”.

4 nghị quyết trên là những quyết sách quan trọng tác động đến nhiều vấn đề rộng lớn của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đây cũng là những vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; Phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; Quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; Xây dựng nền hành chính hiện đại, kỷ cương, năng động, hiệu lực hiệu quả; Quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chăm sóc bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, bảo vệ phát triển giống nòi quốc gia, dân tộc.

Với tầm quan trọng đặc biệt đó, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần, nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng.

Việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết không chỉ đòi hỏi nắm chắc, sâu sắc nội dung, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí trách nhiệm, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị liên hệ với tình hình cụ thể của từng địa phương đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề  ra biện pháp, lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

Các cấp, ngành tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học, học hình thức, chiếu lệ, không chịu phân tích để hiểu rõ những điểm, yêu cầu mới hiện nay đòi hỏi. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), cấp ủy các cấp cần tổng hợp đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện.

Sau phần khai mạc, buổi sáng, hội nghị nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
Buổi chiều, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 
Sáng 30/11, hội nghị sẽ nghe giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21“Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác