Quyết định Số 1259-QĐ/TU
Quyết định Số 1259-QĐ/TU

Về việc phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và điểm xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ...

Thông báo Số 25 - TB/HĐ
Thông báo Số 25 - TB/HĐ

Kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và điểm xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019...

Thông báo Số 21 -TB/HĐ
Thông báo Số 21 -TB/HĐ

Kết quả thi môn chuyên môn nghiệp vụ ( vòng 2) kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh năm 2019...

Công văn Số 16 - CV/HĐ
Công văn Số 16 - CV/HĐ

V/v thông báo triệu tập công chức để hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019 ...

Công văn Số 14 - CV/HĐ
Công văn Số 14 - CV/HĐ

V/v thông báo triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức năm 2019

Quyết định Số 1204 -QĐ/TU
Quyết định Số 1204 -QĐ/TU

V/v phê duyệt bổ sung danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính trong cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh...

Hướng dẫn ôn tập Tiếng Anh thi CVC năm 2019
Hướng dẫn ôn tập Tiếng Anh thi CVC năm 2019

Hướng dẫn ôn tập Tiếng Anh thi CVC năm 2019

Kế hoạch Số 153 - KH/TU
Kế hoạch Số 153 - KH/TU

Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019...

Quyết định Số 1095 - QĐ/TU
Quyết định Số 1095 - QĐ/TU

V/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019...