Thứ 3 Ngày 15/08/2017

Một số kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

Xác định công tác tuyên truyền miệng là kênh thông tin chính thống truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân; là công cụ sắc bén trong đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong xã hội.

      Xác định công tác tuyên truyền miệng là kênh thông tin chính thống truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân; là công cụ sắc bén trong đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Ngay sau khi Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quán triệt nội dung chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng, tổ chức đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền Luật Bảo hiểm giai đoạn 2017-2020 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh

      10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng. Cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức trên 9.855 lớp quán triệt, học tập Nghị quyết các Hội nghị Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên; mỗi năm tổ chức từ 3 đến 5 kỳ hội nghị chuyên đề cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, huyện; đã tổ chức 120 kỳ Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh thông báo tình hình thời sự chính trị trong nước, quốc tế, các chính sách của Đảng, Nhà nước cho gần 8.080 lượt báo cáo viên. Cấp huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức trên 100 kỳ hội nghị/đơn vị cho gần 26.000 lượt báo cáo viên. Các chi, đảng bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị họp cơ quan, thôn, xóm, sinh hoạt đoàn, hội, câu lạc bộ...

      Nội dung, phương thức tuyên truyền miệng được cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên đổi mới. Đã chủ động phối hợp với UBND, các ngành Y tế, Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường, Công an, Quân sự, Bảo hiểm xã hội... báo cáo những chuyên đề mang tính chuyên sâu về thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khai thác tài nguyên khoáng sản, tình hình an ninh trật tự, công tác giáo dục quốc phòng, những điểm mới trong Luật Bảo hiểm...Nhiều đơn vị như huyện Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục, thành phố Phủ Lý, công an tỉnh... đã tổ chức hội nghị báo cáo viên luân phiên tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho báo cáo viên thâm nhập thực tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Hầu hết, các báo cáo viên thiết kế bài giảng, nội dung tuyên truyền bằng phần mềm Powertpoint, có các hình ảnh, clip minh hoạ cho bài giảng phong phú, hấp dẫn.

Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở của Thành ủy Phủ Lý

      Đến nay, đội ngũ báo cáo viên của tỉnh được xây dựng ở 3 cấp, cấp tỉnh được chọn cử từ 10 đảng bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên cấp huyện và tương đương mỗi đơn vị có từ 30 đến 40 đồng chí được cấp uỷ cùng cấp ra quyết định công nhận. Tính đến tháng 7/2017, đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh có 2.843 đồng chí; trong đó: 04 đồng chí cấp Trung ương, 48 đồng chí cấp tỉnh, 291 đồng chí cấp huyện, 2.500 đồng chí cấp cơ sở. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mở các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trong 10 năm đã có gần 57000 lượt báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn nghiệp vụ. 100% báo cáo viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với cấp tỉnh, trung cấp trở lên đối với cấp huyện. Chế độ chính sách được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 06 - HD/BTCTW - BTGTW ngày 15/8/2011 của liên ban Ban Tổ chức - Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với báo cáo viên các cấp theo Thông báo số 13 - TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị.

      Sau 10 năm, công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Kinh tế tăng trưởng nhanh trung bình đạt 13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ. Năm 2016, GDP bình quân đầu người đạt 48,3 triệu đồng, thu ngân sách đạt 4.500 tỷ đồng. Hiện tỉnh có 8 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, trong đó có 6 khu đi vào hoạt động. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 59/98 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,89%. Là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước được công nhận phổ cập trung học cơ sở và tiểu học đúng độ tuổi...

      Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng vẫn còn một số hạn chế như: Lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng tuy đông nhưng chưa mạnh, 100% hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, chưa đầu tư thời gian nghiên cứu thông tin phục vụ nội dung tuyên truyền. Chưa duy trì đều (1 quý/lần) việc tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện. Cơ sở vật chất ở một số địa phương, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền miệng.

      Hiện Hà Nam đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục - đào tạo, thành phố Phủ Lý đạt đô thị loại II; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 10%/năm, bình quân đầu người đạt 80,9 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,3% năm... Vì vậy các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị 17 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), Thông tri số 11 - TT/TU và Chỉ thị số 03- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền miệng theo hướng tích cực đối thoại, nâng cao chất lượng thông tin, tính chiến đấu, tính định hướng; thực hiện nghiêm chế độ thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên các cấp; tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng, quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền miệng và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở.

Phan Hồng Thanh - Phòng Tuyên truyền
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác