Thứ 3 Ngày 01/08/2017

Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cách đây 87 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô - Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành.

      Cách đây 87 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô - Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Tài liệu này phát hành đã gây được dư luận lớn trong xã hội đương thời. Chỉ kể từ 1/8 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc. Ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh hưởng ứng lời kêu gọi nhân Ngày Quốc tế đỏ 1/8. Từ đó ngày 1/8 đã trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo cuả Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị đã quyết định chọn ngày 1/8 hàng năm là ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Đó là dịp để khẳng định và tôn vinh những thành quả, những đóng góp về công tác tuyên giáo cũng như của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ cách mạng.

      Thực tiễn lịch sử đã chứng minh công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng đã góp phần quan trọng làm nên những kỳ tích vĩ đại, lật đổ chế độ phong kiến và thực dân, chiến thắng hai đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong công cuộc đổi mới đất nước, công tác tư tưởng - văn hoá không chỉ góp phần vào việc hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng thông qua tổng kết thực tiễn mà còn góp phần đưa đường lối đổi mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy và thúc đẩy sự sáng tạo của mọi người, mọi ngành, mọi địa phương, đơn vị tạo nên những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.

      Trên những chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh Hà Nam, công tác tuyên giáo đã góp phần không nhỏ tạo nên những thành tựu to lớn, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhất là Kết luận Hội nghị Trung ương 12 (khoá IX) về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh những năm gần đây không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu với cấp uỷ đảng ban hành, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng. Đặc biệt là việc tổ chức các đợt triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã được ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu, chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả. Việc quán triệt, học tập nghị quyết trong thời gian qua được chú trọng đổi mới theo hướng: tăng cường tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, mời báo cáo viên Trung ương, chuyên gia trực tiếp truyền đạt; trong học tập, tập trung làm rõ những nội dung mới, cơ bản của nghị quyết, dành thời gian để thảo luận xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với yêu cầu phát triển của từng địa phương, đơn vị; phân công các đồng chí huyện ủy viên, thành ủy viên, cán bộ phụ trách dự và giám sát việc học tập ở các điểm cầu...Do vậy, đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh; đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

      Công tác tuyên truyền được chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thể hiện. Thông qua hoạt động báo cáo viên các cấp được duy trì nền nếp hàng tháng, qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đã trực tiếp cung cấp thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; tình hình diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực; các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; về thực hiện các hiệp định, hiệp ước, cam kết quốc tế của Nhà nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới... từ đó định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, tuyên truyền tích cực các chỉ thỉ, nghị quyết của Tỉnh, nhất là các nghị quyết chuyên đề, như: Nghị quyết 04 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2025, Nghị quyết 05 về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 2035; Nghị quyết 07 về đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025..., được nhân dân tích cực hưởng ứng tạo nên những chuyển biến cơ bản về bộ mặt kinh tế của tỉnh. Ban Tuyên giáo các cấp, đặc biệt là ban tuyên giáo cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng, vấn đề tôn giáo, khiếu kiện... góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Qua nắm bắt thường xuyên tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, cho thấy: mặc dù còn có những băn khoăn, lo lắng về diễn biến phức tạp trên thế giới, tình hình biển Đông ảnh hưởng tới sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh; bức xúc trước những vụ việc tiêu cực tham nhũng, tai, tệ nạn xã hội mà báo chí đã nêu; lo lắng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự biến động giá cả hàng hoá, một số vấn mới phát sinh trong đời sống xã hội còn chậm được khắc phục... song đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

      Một trong những hoạt động nổi bật, có tác động sâu sắc, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia trong thời gian qua là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2017, ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: học tập và đăng ký làm theo Bác theo chuyên đề 2017, tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”, xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua việc đẩy mạnh học và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị, hiệu quả công tác, sản xuất, kinh doanh, tinh thần ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên, tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, các phong trào và hoạt động xã hội được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tham gia đông đảo hơn. Việc đăng ký “làm theo Bác”, “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”... đã và đang trở thành phong trào sâu rộng, lôi cuốn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang tham gia.

      Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, giáo dục truyền thống cách mạng cho quần chúng. Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm và các đảng bộ trực thuộc. Sáu tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã mở được 44 lớp với tổng số 4.875 học viên, trong đó: 15 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 963 học viên; 8 lớp bồi dưỡng đảng viên mới với 550 học viên... Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương được đẩy mạnh; 6 tháng đầu năm 2017 đã biên soạn và phát hành nhiều tài liệu có giá trị giáo dục truyền thống cách mạng quê hương, như: tài liệu về sự kiện 10 cô gái Lam Hạ, tài liệu về Bác Hồ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam, cuốn sách ảnh “Hà Nam – 20 năm đổi mới và phát triển”...

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị, nhất là ở chi, đảng bộ cơ sở chất lượng chưa đồng đều; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết có nơi còn chung chung, tổ chức thực hiện còn chậm. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi thiếu chủ động, nhạy bén, chưa kịp thời trong phát hiện, tham mưu xử lý, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống xã hội. Việc phát hiện, tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác chưa thường xuyên...

      Trong tình hình hiện nay, trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và cả những nguy cơ, thách thức lớn đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tập trung, nỗ lực làm cho mọi người nhận thức đúng tình hình, tạo ra sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, từ đó biết tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, nắm chắc mục tiêu, định hướng, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đề cao tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

      Để làm được điều đó, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới hơn nữa về mọi mặt, đặc biệt là về phương thức, hình thức tiến hành, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn đảng, toàn xã hội trong hoạt động tư tưởng - chính trị. Đổi mới phương thức hoạt động từ tỉnh đến cơ sở theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục, thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm một cách có hiệu quả. Kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, diễn biến phức tạp nảy sinh ở cơ sở. Công tác tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc cơ sở, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

      Nhiệm vụ trước mắt của công tác tuyên giáo từ nay đến hết năm 2017 là tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị nổi bật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” và cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ lịch sử đặc biệt Việt Nam – Lào”; tổ chức sơ kết việc xây dựng mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để nhân rộng. Tổ chức hội giảng lý luận chính trị. Hoàn thành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15 về công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của đất nước và của tỉnh.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Các tin khác