Thứ 2 Ngày 31/07/2017

Công an tỉnh Hà Nam: Quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Ngày 28/7, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

      Ngày 28/7, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đại tá Trương Minh Côn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

Các đại biểu dự hội nghị

      Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Công an tỉnh Đại tá Trương Minh Côn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ năm khoá XII gồm: Nghị quyết “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các đại biểu thảo luận về những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết với đặc điểm cụ thể ở địa phương; liên hệ thực tiễn của Ngành và viết bài thu hoạch cá nhân. Sau Hội nghị này, các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ tổ chức quán triệt cho 100% đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở. Việc học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) giúp các đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị về vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, từ đó chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

Các tin khác