Thứ 6 Ngày 21/07/2017

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020,

      6 tháng đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã kịp thời tham mưu với UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Tích cực đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng BHXH; đôn đốc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Công tác giám định, quản lý quỹ BHYT được đặc biệt quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào các nhóm đối tượng cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú. Hệ thống thông tin giám định BHYT, giao dịch điện tử về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm “Tiếp nhận hồ sơ” và tại đơn vị sử dụng lao động qua dịch vụ Bưu chính công ích được thực hiện hiệu quả.

      Tính đến 30/6/2017, thu BHXH, BHYT toàn tỉnh đã đạt được 918,4 tỷ đồng (đạt 48% kế hoạch năm) tăng 158,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016; huy động được 650.585 người người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (tăng 69.361 người so với cùng kỳ năm 2016); tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 80,6% (đạt 102% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 102,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi lương hưu, trợ cấp BHXH cho 42.799 người với số tiền là 798 tỷ đồng; cấp 17.196 sổ BHXH cho người lao động. Ước tính đến hết 30/6/2017, thanh toán chi phí KCB BHYT số tiền là: 325,3 tỷ đồng (trong đó: đa tuyến đi là: 152 tỷ đồng, KCB tại cơ sở là: 173,3 tỷ đồng), bội chi 70,3 tỷ đồng, vượt 26,7% quỹ BHYT được sử dụng.

      Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, 6 tháng cuối năm BHXH tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả chính sách BHXH , BHYT trên địa bàn tỉnh; phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,5%. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chú trọng đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Thực hiện thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT, BHTN, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra chuyên đề về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB tại các cơ sở khám, chữa bệnh; hoàn thành cơ bản việc rà soát, thẩm định và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, quy trình tham gia và đóng, hưởng BHXH, BHTN.

Phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác