Thứ 3 Ngày 18/07/2017

Tỉnh Hà Nam trong việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (từ năm 2009 đến 2016)

Với mục đích góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, ngày 10-2-2009, Ban Bí thư đã ra Thông báo số 220-TB/TW đồng ý chủ trương thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

      Với mục đích góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, ngày 10-2-2009, Ban Bí thư đã ra Thông báo số 220-TB/TW đồng ý chủ trương thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Ngay sau khi có chủ trương, kế hoạch triển khai Đề án của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan có liên quan trong toàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện Đề án.

      Trong công tác quản lý, sử dụng sách đã xuất hiện một số mô hình sử dụng sách có hiệu quả đáng ghi nhận ở các địa phương. Tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân khi tiếp nhận sách, Đảng ủy thông báo tới cán bộ, công chức cấp xã tên loại sách để cán bộ công chức cấp xã nắm bắt, khai thác sử dụng; phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, tuyên truyền vận động  đoàn viên, hội viên và nhân dân đọc sách tại phòng đọc sách nhà văn hóa xã và phòng tư pháp xã. Đối với những trường hợp không có điều kiện đến nhà văn hóa xã đọc sách UBND xã tạo điều kiện cho mượn sách về đọc tại gia đình, khơi dậy văn hóa đọc sách trong nhân dân. Năm 2012 thư viện huyện Kim Bảng đã phát động tới các thư viện cơ sở hình thức cho mượn sách luân chuyển giữa thư viện huyện với thư viện, tủ sách cơ sở, trong đó luân chuyển sách cho đơn vị xã Thụy Lôi một đợt với 120 đầu sách, xã Ngọc Sơn với 150 đầu sách... Tính đến năm 2016, tổng số sách các xã, phường, thị trấn được nhận theo Đề án trang bị sách trên địa bàn toàn tỉnh là 37.945 cuốn. Trong đó: Huyện Kim Bảng 7.292 cuốn, huyện Thanh Liêm 1.955 cuốn, thành phố Phủ Lý 8.820 cuốn, huyện Duy Tiên 5.220 cuốn, huyện Lý Nhân 8.027 cuốn, huyện Bình Lục 6.631 cuốn.

      Đề án trang bị sách cho cơ sở là chủ trương đúng đắn của Ban Bí thư, thiết thực góp phần nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống./.

                                                                             Phòng Lý luận Chính t rị

                                                                               Ban Tuyên giáo Tỉnh

Các tin khác