Thứ 5 Ngày 13/07/2017

Kết quả bước đầu triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” trên địa bàn tỉnh

Thiết thực hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 -2017).

      Thiết thực hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2017).

      Thực hiện công văn số 2448-CV/BTGTW, ngày 25/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh; thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và tổ chức phát động cuộc thi vào ngày 13/6/2017.      

      Ngay sau khi cuộc thi được phát động trên địa bàn toàn tỉnh, các địa phương,  cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc thi phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra. Đến cuối tháng 6/2017, 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát động, hưởng ứng cuộc thi với nhiều hình thức phong phú: đa số các đơn vị tổ chức lồng ghép với  quán triệt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; Đảng bộ Quân sự và Công an tỉnh tổ chức hội nghị phát động trong toàn lực lượng.

      Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Trang điện tử của Tỉnh ủy... xây dựng chuyên mục, đăng tải các văn bản chỉ đạo, nội dung, thể lệ, tư liệu phục vụ cho Cuộc thi, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

      Cuộc thi có ý nghĩa lớn trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển; góp phần vun đắp tình cảm của hai dân tộc anh em Việt Nam - Lào; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của các thế lực cơ hội, thù địch. Cuộc thi nhận được sự tham gia tích cực, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các tin khác