Thứ 4 Ngày 05/07/2017

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, phục vụ tốt yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

      Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, phục vụ tốt yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. UBKT các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Chiều 04.7.2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài- UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Đồng chí Nguyễn Đình Khang- UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

      Kết quả, các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp trong toàn tỉnh đã kiểm tra, giám sát 1.122 tổ chức đảng và 4.681 đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào: việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 50-KL/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý hoạt động khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng vùng Tây Đáy gắn với bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/5/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 8/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 20120, định hướng đến năm 2035; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; tài chính đảng... Đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 42 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 19 đảng viên. Thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng bằng hình thức Khiển trách và 119 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 91 đảng viên; cảnh cáo 18 đảng viên; cách chức 3 đảng viên, khai trừ 7 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh 6 tháng đầu năm đã góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

      Các đại biểu đã thảo luận về kết quả đạt được, đặc biệt làm rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Hội nghị thống nhất cao với 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chú trọng kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kết quả sau các cuộc kiểm tra, giám sát..., đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Chú trọng xây dựng ngành Kiểm tra Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay...

Các tin khác