Thứ 4 Ngày 21/06/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/BCĐ, ngày 26/5/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính, sáng ngày 20/6/2017, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

      Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/BCĐ, ngày 26/5/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính, sáng ngày 20/6/2017, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra kết luận kiểm tra

      6 tháng đầu năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật; làm tốt công tác công khai Bộ Thủ tục hành chính gồm 69 thủ tục hành chính thuộc 09 lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của sở đảm bảo tinh giản về số lượng, gọn nhẹ, thống nhất về tổ chức, đổi mới về nội dung, phạm vi, hình thức quản lý; quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính... Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của sở còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Hiện đại hóa hành chính ở một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu, hạ tầng công nghệ thông tin ở một số đơn vị chưa được nâng cấp, thay thế để đáp ứng yêu cầu; một số đơn vị trực thuộc còn thiếu cán bộ có kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, do vậy ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện, nhất là kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...

      Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đã đạt trong công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong 6 tháng đầu năm 2017. Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo và trong kết luận kiểm tra; đồng thời tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở; chủ động phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các nội dung tham mưu với UBND tỉnh để đón đoàn kiểm tra của Trung ương về kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh Hà Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./.

Văn phòng - Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác