Thứ 4 Ngày 14/06/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Chiều ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt I năm 2017.

      Chiều ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt I năm 2017. Trong thời gian 7 ngày, các học viên đã được học tập 10 bài lý luận chính trị cơ bản dành cho đảng viên mới gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng  và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình khóa học cũng đã dành thời gian cho các học viên tự nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn về nội dung các bài giảng, các giảng viên hệ thống các bài giảng để cho học viên nắm chắc được những nội dung cơ bản của 10 bài học lý luận chính trị nêu trên và tổ chức viết bài thu hoạch cuối khoá nhằm đánh giá kết quả nhận thức sau khi học tập của từng học viên. Kết quả 100% (56 học viên) đạt khá, giỏi; trong đó, 18 học viên đạt loại giỏi; 38 học viên đạt loại khá.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
trao Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa IV - 2017.

      Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; vai trò các đồng chí giảng viên; Ban tổ chức lớp học đã hoàn thành chương trình đề ra, đạt được kết quả đáng khích lệ. Đồng chí đề nghị các đồng chí học viên phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở đơn vị; các đồng chí giảng viên, ban tổ chức lớp học phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, rút ra kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả việc tổ chức các lớp bồi dưỡng trong thời gian tới.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác