Thứ 6 Ngày 26/05/2017

Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Một số kết quả bước đầu

Thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/6/2006 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân, trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã chú trọng triển khai các nội dung trong Quy định tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh; đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 11/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp

      Thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/6/2006 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân, trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã chú trọng triển khai các nội dung trong Quy định tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh; đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 11/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp; hằng năm tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị nhằm kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

      Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan và bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động,tạo điều kiện cho nghiên cứu và thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, tình hình đảng viên làm kinh tế tư nhân của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định:

      Số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đã tăng lên đáng kể, tính đến cuối năm 2016 là 989 đảng viên (tăng hơn 8 lần so với giai đoạn trước khi có Quy định số 15), trong đó số đảng viên làm doanh nghiệp tư nhân là 289 (chiếm 27%), kinh tế cá thể - tiểu chủ: 700 đảng viên (chiếm 73%).

      Đảng viên làm kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước không cấm, trong đó lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ là chủ yếu. Đội ngũ đảng viên làm kinh tế tư nhân đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhất - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Tập đoàn đầu tư xây dựng và phát triển nhà HDT - Một trong những đồng chí đảng viên làm kinh tế tư nhân tiêu biểu của tỉnh nhà.

      Nhìn chung, đảng viên tham gia làm kinh tế tư nhân, đảng viên là chủ doanh nghiệp đều gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo quyền lợi của người lao động, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhà nước, với địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhất là những đảng viên là chủ doanh nghiệp, thể hiện sự năng động không chỉ trong việc nắm bắt nhanh, kịp thời sự biến động của kinh tế thị trường để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, mà còn luôn cập nhật và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên.

      Nhiều đảng viên là chủ doanh nghiệp, chủ động, tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng hoạt động theo quy định của điều lệ Đảng và tổ chức đảng cấp trên, tích cực phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động tham gia ý kiến với cấp ủy, đề ra các giải pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp được thành lập.

      Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, số doanh nghiệp có tổ chức đảng và chủ doanh nghiệp là đảng viên còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số doanh nghiệp (tỷ lệ lần lượt là 6% và 1%), chưa theo kịp sự phát triển nhanh về số lượng cũng như quy mô của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, chưa phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị; một số đảng viên là chủ doanh nghiệp còn lúng túng, chưa phân định rõ ràng giữa quản lý lao động với quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên

      Sau tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhận định bước đầu những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó đề ra một số phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.Trong đó nhấn mạnh việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TU, mà trước mắt là: (1)Tích cực tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp cũng như người lao động vào Đảng và khuyến khích doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng; (2) Các cấp ủy huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thường xuyên tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ đảng viên là chủ doanh nghiệp để hoạt động của tổ chức đảng trong các đơn vị này đạt hiệu quả tốt hơn; (3) Cấp ủy các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ khởi nghiệp kinh doanh; (4) Tổ chức vinh danh các đảng viên làm kinh tế tư nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; (5) Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp của đảng viên) nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

      Những đóng góp ngày càng lớn của đội ngũ đảng viên làm kinh tế tư nhân vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và của tỉnh nhà nói riêng cho thấy việc cho phép và khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng.Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự nỗ lực cố gắng, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của đội ngũ đảng viên là chủdoanh nghiệp, đảng viên làm kinh tế tư nhân, công tác phát triển đảng viên làm kinh tế tư nhân chắc chắn sẽ gặt hái nhiều kết quả hơn nữa. 

Phòng Huyện, cơ sở đảng, đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Các tin khác