Thứ 6 Ngày 12/05/2017

Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trong thời gian qua, nhất là từ sau khi được quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nhận thức sâu sắc thêm về vai trò vị trí quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

      Trong thời gian qua, nhất là từ sau khi được quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nhận thức sâu sắc thêm về vai trò vị trí quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biển tích cực, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, trong sinh hoạt chi bộ, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu đều được phát huy. Không khí sinh hoạt ở các chi bộ dân chủ, đảng viên trong sinh hoạt đã tích cực, chủ động hơn trong thảo luận, trao đổi trên tinh thần xây dựng, nội dung chuẩn bị đều sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Việc sinh hoạt chuyên đề đã được quan tâm triển khai thực hiện, nhiều cấp ủy chi bộ đã chú trọng lựa chọn chuyên đề sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để đưa vào sinh hoạt, qua đó đã phát huy hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

      Tuy nhiên, ở một số chi bộ chất lượng sinh hoạt chưa cao: Nội dung sinh hoạt còn giản đơn, chưa trọng tâm, đảng viên ít tranh luận hoặc có phát biểu tranh luận nhưng chưa sát với nội dung sinh hoạt của chi bộ; Sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, công tác chuẩn bị chưa kỹ nên chưa phát huy được hiệu quả. Trong sinh hoạt chi bộ, nội dung đánh giá về tư tưởng của đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, không ít chi bộ còn đánh giá chung chung (chưa rõ vấn đề và không gắn với cá nhân cụ thể). Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu thảo luận, chưa mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình. Tình trạng trên là do một số nơi năng lực bí thư chi bộ yếu nên việc chuẩn bị nội dung cũng như điều hành sinh hoạt chi bộ còn lúng túng. Một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức kỷ luật, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình còn yếu, chưa gương mẫu trong công tác và sinh hoạt Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm ở một số cấp ủy chưa nghiêm.

      Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ, đảm bảo đủ số lượng, có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc, đồng thời tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đối với đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ;

Hai là, phát huy dân chủ và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng; chi bộ cần dành thời gian thỏa đáng để đảng viên trong chi bộ phát biểu và thể hiện chính kiến của mình. Cấp ủy chủ trì hội nghị phải lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những vấn đề cấn thiết để đảng viên thảo luận. Những nội dung phải biểu quyết nhưng đang còn có ý kiến khác nhau, chi bộ cần dành thời gian thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất trước khi tiến hành biểu quyết. Kịp thời phản ánh, báo cáo với cấp ủy cấp trên về những thắc mắc, ý kiến của đảng viên cả về lý luận và thực tiễn đề nghị cấp ủy cấp trên giải đáp.

Ba là, cấp ủy cần chủ động chuẩn bị nội dung và tăng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, để nội dung sinh hoạt phong phú, hấp dẫn, tránh đơn điệu. Việc lựa chọn chuyên đề cần sát thực, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và trình độ nhận thức của đảng viên;Nội dung sinh hoạt gắn với việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Phân công những đảng viên có khả năng, điều kiện nghiên cứu, tập hợp tư liệu để chuẩn bị trình bày trước chi bộ, góp phần rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao khả năng diễn đạt, thuyết trình trước tập thể cho đảng viên.

Bốn là, ủy ban kiểm tra các cấp có kế hoạch kiểm trathường xuyên việc sinh hoạt chi bộ, báo cáo Ban Thường vụ các cấp, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của đảng ủy cơ sở; Phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ;kiểm tra biên bản sinh hoạt chi bộ hoặc kiểm tra đột xuất ngay trong thời gian chi bộ đang sinh hoạt; có biện pháp uốn nắn kịp thời đối với những chi bộ chưa thực hiện đúng các nội dung và thời gian sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Trung ương./.

Phòng Huyện, cơ sở đảng, đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Các tin khác