Công an Hà Nam: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Công an Hà Nam: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Bác Hồ dạy Công an nhân dân Sáng 5/6, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 của Bộ Công an, đợt thi đua đặc biệt và biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (giai đoạn 2013-2018)....