Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị (khóa XII) về
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. ...

Công văn Số 295-CV/TU
Công văn Số 295-CV/TU

Về việc cung cấp thông tin đăng tải trên Website Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Bảng thống kê số lượng tin bài các đơn vị gửi Ban biên tập tuần thứ 47  (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)
Bảng thống kê số lượng tin bài các đơn vị gửi Ban biên tập tuần thứ 47 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Bảng thống kê số lượng tin bài các đơn vị gửi Ban biên tập tuần thứ 47 (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021) ...

Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn khóa (2021-2025)
Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn khóa (2021-2025)

Ngày 14/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021-2025). Trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch:...

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 14/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch:...

Quyết định Số 1259-QĐ/TU
Quyết định Số 1259-QĐ/TU

Về việc phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và điểm xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ...

Thông báo Số 25 - TB/HĐ
Thông báo Số 25 - TB/HĐ

Kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và điểm xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019...

Thông báo Số 21 -TB/HĐ
Thông báo Số 21 -TB/HĐ

Kết quả thi môn chuyên môn nghiệp vụ ( vòng 2) kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh năm 2019...

Công văn Số 16 - CV/HĐ
Công văn Số 16 - CV/HĐ

V/v thông báo triệu tập công chức để hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019 ...

Công văn Số 14 - CV/HĐ
Công văn Số 14 - CV/HĐ

V/v thông báo triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức năm 2019