Thứ 6 Ngày 31/03/2017

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 03 Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan

      Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 03 Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm, Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý và Lãnh đạo 6 sở, ngành trực thuộc tỉnh do các đồng chí: đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. Đến nay các Đoàn giám sát đã triển khai Kế hoạch giám sát tới các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đang triển khai Kế hoạch giám sát đối với lãnh đạo Sở Nội vụ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Các tin khác