Thứ 6 Ngày 08/10/2021

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Từ thực tiễn cho thấy, trong mọi thời kỳ, cán bộ luôn là yếu tố quyết định đến thành bại của cách mạng nước ta, công tác cán bộ luôn xác định là khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

        Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Từ thực tiễn cho thấy, trong mọi thời kỳ, cán bộ luôn là yếu tố quyết định đến thành bại của cách mạng nước ta, công tác cán bộ luôn xác định là khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh về kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

        Tỉnh uỷ Hà Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Đến nay, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cơ bản được sắp xếp tổ chức lại tinh gọn và phù hợp; 6/6 huyện, thị xã, thành phố bố trí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị; Trưởng ban Dân Vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc; đã giảm 32 đầu mối bên trong của các cơ quan cấp tỉnh, sáp nhập, hợp nhất 50 đơn vị sự nghiệp, giải thể 5 đơn vị; thực hiện sáp nhập 116 đơn vị hành chính cấp xã thành 109 (giảm 7 đơn vị); sáp nhập 1.239 thôn, tổ dân phố thành 685 thôn, tổ dân phố (giảm 554 thôn, tổ dân phố). Toàn tỉnh đã tinh giản được 3.088 công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách.

        Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Quyết định số 634-QĐ/TU, ngày 01/10/2018 quy định tiêu chuẩn, chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 20/11/2018, về tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý. Căn cứ vào quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành hướng dẫn cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ khi đưa vào quy hoạch. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, khắc phục tình trạng quy hoạch cán bộ khép kín và thiếu hụt nguồn cán bộ trong các cơ quan, đơn vị; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đưa vào quy hoạch được nâng lên, tạo nguồn cán bộ dồi dào.

        Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 08-KL/TU về đổi mới công tác cán bộ; Quy định số 488-QĐ/TU, ngày 02/01/2018 về luân chuyển, sắp xếp cán bộ; Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 20/12/2018 về luân chuyển, điều động, phân công cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện, đồng thời sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị và những đồng chí được quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 266-QĐ/TU về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Quyết định số 690-QĐ/TUvề phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đây là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đúng thẩm quyền về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tránh sự chồng chéo khi thực hiện. Quy trình bổ nhiệm đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Chương trình hành động số 32-Ctr/TU, ngày 26/12/2016 về thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII, Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 05/7/2017 hướng dẫn xây dựng cam kết kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, Quyết định số 924-QĐ/TU, ngày 29/8/2019 về việc ban hành Hướng dẫn cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nhiều văn bản để tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng nhận thức và hành động của mỗi cán bộ công chức và đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực và vi phạm trong công tác cán bộ. Công tác thi hành kỷ luật bảo đảm nghiêm minh kịp thời có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập theo đúng quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng lãng phí.

        Một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

        Một là, Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thực tiễn của tỉnh; rà soát, bổ sung và hoàn thiện kịp thời các quy định hướng dẫn về công tác cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

        Hai là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ thống nhất, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ gắn với xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

        Ba là, Phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt dân chủ, công khai, khách quan, khoa học trong công tác cán bộ; có cơ chế, phát hiện, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

                                                     Vũ Văn Tịnh

                                                Văn phòng Tỉnh uỷ

Các tin khác