Thứ 6 Ngày 10/09/2021

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua Quy chế làm việc và 5 nghị quyết chuyên đề

Sáng 10/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục phiên họp hội nghị mở rộng, nghe báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia về dự thảo, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và dự thảo 5 nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX. Các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 10/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục phiên họp hội nghị mở rộng, nghe báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia về dự thảo, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và dự thảo 5 nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX. Các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại phiên họp, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo giải trình các nội dung tiếp thu ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh vào dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX. Theo đó, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy thống nhất tiếp thu, giải trình một số nội dung dự thảo (sửa đổi, bổ sung) Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo giải trình các nội dung tiếp thu ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh vào dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX.

Tiếp đó, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo giải trình các nội dung tham gia góp ý vào dự thảo 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Theo đó, căn cứ báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận của BCH Đảng bộ tỉnh ngày 9/9/2021, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổng hợp giải trình, làm rõ một số nội dung: Thống nhất bổ sung quan điểm của cả 5 nghị quyết nội dung “Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”; bổ sung nội dung: rà soát bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, cập nhật, bổ sung những chỉ tiêu phù hợp theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo giải trình các nội dung tham gia góp ý 5 dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khẳng định: Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các dự thảo nghị quyết, Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ (đã có 34 ý kiến tham gia thảo luận về Quy chế làm việc, 29 ý kiến về dự thảo các nghị quyết). BTV Tỉnh ủy đã tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và được BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua Quy chế làm việc và các dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khái quát, nhấn mạnh một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế làm việc và các nghị quyết của Tỉnh uỷ.
Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, BCH đánh giá cao việc chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng và cơ bản nhất trí với những nội dung dự thảo Quy chế; đồng thời, đóng góp ý kiến trực tiếp vào các điều khoản cụ thể của Quy chế. BTV Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến và thống nhất: Quy chế sửa đổi đã cụ thể hóa những nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; đồng thời kế thừa những nội dung phù hợp của Quy chế hiện hành.

Các nội dung của Quy chế quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể BCH, BTV, các nội dung ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy, trách nhiệm cá nhân các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên BTV, bí thư, các phó bí thư, nhất là vai trò lãnh đạo của BCH, BTV Tỉnh ủy trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Quy chế cũng quy định rõ quan hệ công tác của BCH, BTV với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy, đảng ủy trực thuộc, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, điều hành, vai trò làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tránh tình trạng bao biện làm thay hoặc thoái thác trách nhiệm, dẫn đến vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng.

Mặt khác, việc hoàn thành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy lần này cũng là một trong các nội dung nhằm khắc phục kịp thời, nghiêm túc Thông báo 106 (ngày 12/8/2021) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả giám sát đối với BTV và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi quy chế được ban hành, các tổ chức đảng trực thuộc, các đồng chí ủy viên BCH phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy trên mọi lĩnh vực công tác.

Về dự thảo các nghị quyết chuyên đề của của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khằng định: BCH đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, tồn tại, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức; bổ sung nội dung về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp…đảm bảo bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, phù hợp với tình hình thế giới, trong nước và điều kiện của tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo 5 nghị quyết chuyên đề; giao BTV Tỉnh ủy tiếp thu, bổ sung nội dung các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích, nhấn mạnh và làm rõ: quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp…mà BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất đối với từng nghị quyết cụ thể. Đồng thời đề nghị: Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể khẩn trương xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

Tại hội nghị, BCH cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua 5 nghị quyết chuyên đề. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác