Thứ 6 Ngày 10/09/2021

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận Quy chế làm việc và các dự thảo nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 9/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng, thảo luận về: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy.

Sáng 9/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng, thảo luận về: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị tại phiên họp sáng 9/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi mở một số vấn đề để các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu, thảo luận.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng, thảo luận, quyết định ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, tuy nhiên để kịp thời cụ thể hóa quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII thành nguyên tắc, quy định hoạt động của BCH, BTV nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy; phát huy tốt trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 221 (ngày 20/7/2021) về việc thành lập Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX. Trên cơ sở kết quả rà soát, nghiên cứu, đề xuất của Ban Chỉ đạo về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Quy chế làm việc để báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Trên cơ sở báo cáo của BTV Tỉnh ủy về nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu thảo luận, cho ý kiến, trong đó, quan tâm nội dung quy định về: trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, của từng cấp ủy viên, nhất là vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong các lĩnh vực KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; mối quan hệ công tác của BCH, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, cấp ủy, đảng ủy trực thuộc… bảo đảm tính khoa học, tuân thủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan quản lý nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì thảo luận tổ số 2.

Về dự thảo các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 5 dự thảo nghị quyết chuyên đề trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định ban hành tại kỳ họp này là những nghị quyết rất quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: “Xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ”. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết liệt chống dịch bệnh Covid-19, việc ban hành các nghị quyết phải đảm bảo dự báo chính xác những khó khăn, thách thức, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, tình hình thực tế địa phương, bảo đảm nghị quyết phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận một số vấn đề: đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu trong các nghị quyết đảm bảo cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và thực tế của tỉnh, đảm bảo tính phù hợp, khả thi; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng lĩnh vực trong các nghị quyết đảm bảo thể hiện được nội dung trọng tâm, đột phá; đề xuất những vấn đề mới, nội dung cần bổ sung, điều chỉnh vào nhiệm vụ, giải pháp, bố trí nguồn lực, trách nhiệm, thời gian thực hiện của các cấp, ngành…bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng để hội nghị hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tổ thảo luận số 3.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày các nội dung sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; nghe đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày dự thảo nội dung các nghị quyết của Tỉnh ủy về: đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025.

Tiếp đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã chia tổ thảo luận về các nội dung. Buổi chiều, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm việc theo chương trình.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác