Thứ 6 Ngày 15/01/2021

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Chiều 14/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Chiều 14/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, các cơ quan thành viên BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch Covid-19 tới người dân; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Thành lập, duy trì có hiệu quả các tài khoản của cơ quan, đơn vị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội nghị, thành viên BCĐ 35 của tỉnh đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn sắp tới, BCĐ 35 tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, xác định: Tập trung nắm chắc tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, âm mưu, thủ đoạn, tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Dự báo kịp thời diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là vấn đề liên quan đến Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng… của đất nước, của tỉnh; Tăng cường lãnh đạo, quản lý, định hướng công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia, lực lượng cộng tác viên các cấp.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh nội dung trọng tâm năm 2021, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh đề nghị thời gian tới các cơ quan thành viên BCĐ 35 tỉnh tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng CBĐV, nhân dân để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền; tăng cường thông tin, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhất là với thanh niên, học sinh, sinh viên.

Cùng đó, chủ động kiểm tra, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội; các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần nhân lên yếu tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Mặt khác, duy trì, nâng cao các chuyên trang, chuyên mục, chia sẻ thông tin chính thống trên mạng xã hội; đổi mới nội dung chương trình giáo dục lý luận chính trị cho CBĐV, lồng ghép nội dung công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho CBĐV.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị thành viên BCĐ 35 tỉnh, tổ giúp việc BCĐ phát huy vai trò, trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới công tác giao ban, nắm tình hình nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác