Thứ 4 Ngày 06/01/2021

Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Sáng 6/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Sáng 6/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2020, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhất là trong quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, triển khai các nội dung “Năm dân vận khéo” và phòng chống dịch bệnh Covid- 19... MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QCDC trên các lĩnh vực. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở cả ba loại hình có chuyển biến tích cực. Nhiều nơi thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, tổ chức cho nhân dân tham gia bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực của cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại. Hình thức tuyên truyền các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở chậm đổi mới. Công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu địa phương, đơn vị với nhân dân có nơi chưa thường xuyên, việc giải quyết một số vụ khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri chưa hiệu quả, còn kéo dài...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đề nghị năm 2021 cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo đẩy mạnh  tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người thực sự đủ đức, tài tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng, thực hiện tốt QCDC ở cả 3 loại hình, chú trọng thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp trong thực hiện QCDC gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội chủ động bám sát thực tế địa phương và những vấn đề nhân dân quan tâm, kiến nghị để tổ chức giám sát, qua đó đưa ra kiến nghị, đề xuất giải quyết kịp thời.  Trước mắt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trước, trong, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các tin khác