Thứ 5 Ngày 12/11/2020

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11

Sáng 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 11/2020 đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai chương trình hoạt động tháng 11.

Sáng 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 11/2020 đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai chương trình hoạt động tháng 11.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Phối hợp chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, tập trung đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; chỉ đạo đôn đốc các cơ quan được phân công chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để các cơ quan có liên quan thảo luận cho ý kiến hoàn thiện đảm bảo chất lượng tiến độ trình kỳ họp. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri tại các kỳ họp; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Công tác tiếp dân được duy trì nghiêm, đảm bảo đúng quy định, trong tháng đã tiếp nhận 7 đơn thư kiến nghị của công dân, qua phân loại rà soát đã chuyển 3 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hoạt động điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp đã được tăng cường. Tập trung thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp thứ 16, 17; việc giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất giữa hai kỳ họp được thực hiện đảm bảo thời gian, hiệu quả... 

Triển khai nhiệm vụ tháng 11, phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường thực hiên quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 16, 17, trọng tâm là Nghị quyết phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020. Chỉ đạo tập trung chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ... Tập trung, tăng cường công tác giám sát; giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền, hướng dẫn đôn đốc các đại biểu, tổ đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn...

Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; thông báo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tháng 10 và tham gia giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tập trung nỗ lực chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh để đạt được kết quả tích cực nhất. Trong đó khẩn trương hoàn thành có chất lượng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, đặc biệt là việc chuẩn bị kỹ các nội dung dự thảo nghị quyết kỳ họp. Đồng thời tiếp tục giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc đã kiến nghị nhiều lần nhưng giải quyết chậm…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác