Thứ 6 Ngày 30/10/2020

Thành ủy Phủ Lý mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2020.

Thành ủy Phủ Lý tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2020 cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở.

Thành ủy Phủ Lý tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2020 cho cán bộ lãnh đạo quản lý  cấp cơ sở.

Trong thời gian ½ ngày, hơn 300 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở đã được truyền đạt chuyên đề về văn hoá chính trị của người lãnh đạo quản lý và nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đây là những nội dung mới, quan trọng gắn với việc triển khai các văn kiện của Đảng, nghị quyết của Trung ương; là những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức mới về khoa học lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm về công tác xây Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức mới để giúp cho các đồng chí cán bộ quản lý ở cơ sở nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.​

Sau đây là một số hình ảnh:

Thành uỷ Phủ lý

Các tin khác