Thứ 4 Ngày 07/10/2020

Thanh Liêm: Tổ chức giao ban thường kỳ tháng 9/2020.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý III và tình 9 tháng đầu năm 2020.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý III và tình 9 tháng đầu năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Quý III và 9 tháng đầu năm huyện ủy và các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX. Các địa phương cũng đã tích cực thực hiện xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung triển khai dự án xây dựng trung tâm hành chính huyện, đôn đốc 2 xã Thanh Nguyên và Liêm Thuận xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2020, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các địa phương thực hiện nghiêm túc; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, TT ATXH được ổn định.

 Quí IV/2020 là thời điểm các cấp các ngành ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ĐH ĐB toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 đề ra, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết ĐH đảng bộ huyện lần thứ XXX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ nuôi cá sông trong ao và các mô hình chuyển đổi sản xuất trên đất lúa, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện xuống còn 1,96%./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác