Thứ 6 Ngày 14/08/2020

Quyết định Số 1259-QĐ/TU

Về việc phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và điểm xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Về việc phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và điểm xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (Tệp đính kèm)

Các tin khác