Thứ 5 Ngày 16/07/2020

Thông báo Số 21 -TB/HĐ

Kết quả thi môn chuyên môn nghiệp vụ ( vòng 2) kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh năm 2019

Kết quả thi môn chuyên môn nghiệp vụ ( vòng 2) kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh năm 2019 ( Tệp đính kèm)

Các tin khác