Thứ 2 Ngày 08/06/2020

Công văn Số 16 - CV/HĐ

V/v thông báo triệu tập công chức để hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019

V/v thông báo triệu tập công chức để hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019 (Tệp đính kèm)

Các tin khác