Thứ 4 Ngày 03/06/2020

Quyết định Số 1204 -QĐ/TU

V/v phê duyệt bổ sung danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính trong cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh

Quyết định Số 1204 -QĐ/TU (Tệp đính kèm)

Các tin khác