Thứ 6 Ngày 03/04/2020

Kế hoạch Số 153 - KH/TU

Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019

Kế hoạch Số 153 - KH/TU (Tệp đính kèm)

Các tin khác