Thứ 2 Ngày 13/01/2020

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 35 (ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cùng với công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, năm 2019 Ban chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương trong toàn tỉnh đã được thành lập, đi vào hoạt động. Ban chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, nhất là những thông tin liên quan đến đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông và các lực lượng chuyên trách trong việc tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng và những vấn đề quan tâm chính đáng của cán bộ bộ, đảng viên (CBĐV), các tầng lớp nhân dân, từ đó chỉ đạo, tham mưu, giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Quán triệt về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị: Ban chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình thực tiễn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Cùng đó, thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích về tình hình chống phá của các thế lực thù địch; dự báo kịp thời diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng chính đáng của CBĐV, nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh, nhất là vấn đề liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu chỉ đạo, thực hiện biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

Tăng cường tuyên truyền trong CBĐV, nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, vạch trần âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và CBĐV đối với việc tham gia góp phần bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh những đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, đối tượng tán phát, lưu truyền đơn thư nặc danh, thông tin sai lệch, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động gây rối. 

Mặt khác, chủ động trang bị những phương tiện, công nghệ, kỹ thuật cần thiết, thích hợp, tăng cường chất lượng, hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác