Thứ 4 Ngày 25/12/2019

Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Sáng 24/12, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBKT Trung ương dự, chủ trì hội nghị.

Sáng 24/12, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBKT Trung ương dự, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, cấp uỷ, tổ chức đảng (TCĐ), ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật đảng. UBKT phối hợp chặt chẽ với các ban đảng và văn phòng cấp ủy tham mưu, giúp Ban thường vụ (BTV) cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS, kỷ luật đảng; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS được quy định bởi Điều lệ Đảng. 

Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào những vấn đề trọng tâm của tỉnh, công tác xây dựng Đảng; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. 100% UBKT các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra TCĐ và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cụ thể, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 547 TCĐ, 641 đảng viên; giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề 440 lượt TCĐ, 696 lượt đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 6 TCĐ, 22 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 132 tổ chức; kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS 457 tổ chức, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với TCĐ, đảng viên…

Bên cạnh đó, các cấp ủy, UBKT các cấp cũng kịp thời xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 148 đảng viên (giảm 10,1% so với năm 2018), thi hành kỷ luật 1 chi bộ; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên, qua đó giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2020, cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, nghị quyết, quy định…của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, TCĐ, đảng viên đối với công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Cùng đó, xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS năm 2020. Tiếp tục chú trọng KTGS những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực như: quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ; UBKT các cấp chủ động tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định….

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác KTGS thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do vậy, cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần phát huy kết quả đạt được tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn… của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật Đảng. 

Tập trung KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên…Cùng đó, cấp uỷ, TCĐ, UBKT các cấp chủ động nắm tình hình tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc cán bộ, nhân dân quan tâm. Xây dựng chương trình KTGS năm 2020 đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Mặt khác, cấp ủy, UBKT các cấp cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành chương trình KTGS của cả nhiệm kỳ; tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện chương trình KTGS, quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị xây dựng chương trình KTGS cho nhiệm kỳ mới. Cùng đó, kịp thời xem xét, giải quyết, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở. 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ KTGS do Điều lệ Đảng quy định; tích cực, chủ động kiểm tra TCĐ cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo theo thẩm quyền (nếu có) theo đúng hướng dẫn phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền kết quả KTGS, thi hành kỷ luật, góp phần phòng ngừa, giáo dục, răn đe khuyết điểm, vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác KTGS của Đảng. 

UBKT các cấp tham gia nhận xét, đánh giá phục vụ công tác nhân sự đại hội, phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn KTGS công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; thực hiện các nội dung sau đại hội theo đúng hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương; tập trung chuẩn bị nhân sự cho UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đủ số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… đồng thời, thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác