Thứ 3 Ngày 17/12/2019

Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự, chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy;  Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên của tỉnh, 600 đảng viên một số đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong toàn Đảng bộ tỉnh dự tại các điểm cầu trong tỉnh.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tập trung phân tích, liên hệ thực tế làm sáng tỏ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cùng đó, nêu những vẫn đề tồn tại, hạn chế liên quan đến một số khía cạnh nội dung chuyên đề để cấp ủy, chính quyền các cấp nghiên cứu và tập trung giải quyết gắn với tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các quy định của  Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết thúc hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai Hướng dẫn số 108 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 145 của BTV Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 58 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Theo đó,  các cấp ủy tập trung tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, kịp thời chuyên đề năm 2020. Sau hội nghị học tập, nghiên cứu, các chi, đảng bộ tổ chức cho CBĐV thảo luận nghiêm túc, sâu sắc về nội dung chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gợi ý, hướng dẫn để CBĐV liên hệ, vận dụng xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp trong thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác. Cùng đó, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chuyên đề ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Nghị quyết Trung ương khóa XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả. 

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nội dung, hình thức phù hợp, phong phú; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các TCĐ, CBĐV trong thực hiện học tập, làm theo Bác, kịp thời chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc, việc làm trái với quy định, điều lệ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Mặt khác, thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá, tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình điểm, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác tạo sức lan tỏa tích cực trong tổ chức đảng, hệ thống chính trị và đời sống xã hội. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác