Thứ 3 Ngày 15/10/2019

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 157

Sáng 15/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 157, thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 15/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 157, thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quý III/2019, BTV, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quán triệt, thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 11,4%; Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, xuất khẩu tăng cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn tạo dấu ấn quan trọng để tỉnh tiếp tục quảng bá, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính được triển khai kịp thời và chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Thảo luận tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quý III, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt hơn ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), nhất là KNTC liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự chủ động cho các địa phương trong công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025; gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung nâng cao và giữ vững chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM); tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Quý IV/2019, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục xác định nội dung xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, sắp xếp, bố trí, kiện toàn, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đồng  thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là việc thực hiện vai trò nêu gương của CBĐV, người đứng đầu; chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư KNTC liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chú trọng công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định.
Về lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tiếp tục thúc đẩy, duy trì phát triển kinh tế bền vững, quan tâm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích, động viên doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách; rà soát, đôn đốc các công trình, dự án đã, đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; phấn đấu đến Đại hội Đảng bộ tỉnh 6/6 huyện, thành phố hoàn thành Chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng thành tựu khoa học vào công tác quản lý, điều hành, hướng đến xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác