Thứ 2 Ngày 14/10/2019

UBKT Huyện ủy Kim Bảng: Giao ban công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019

Sáng ngày 10/10/2019, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019.

Sáng ngày 10/10/2019, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019. Đại biểu tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Hải - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III; đồng chí Nguyễn Thụy Hải - Phó Chánh Văn phòng; đồng chí Nguyễn Thị Huyền Nga - Kiểm tra viên phòng Nghiệp vụ III  UBKT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đảm bảo đúng quy trình. Trong 9 tháng, đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 21 tổ chức đảng (TCĐ) và 10 đảng viên; giám sát 08 (TCĐ) và 20 đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Chỉ thị 06-CT/HU, ngày 27/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vệ sinh môi trường, quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện”. UBKT Huyện ủy kiểm tra 12 TCĐ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 06 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; 06 TCĐ về việc lập dự toán và thu chi đảng phí với 1.685  đảng viên. Kết quả các TCĐ, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát; một số chi bộ thu nộp đảng phí chưa đúng, chưa đủ đã yêu cầu các đơn vị tiến hành truy thu theo quy định. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và 03 cá nhân (02 đồng chí Bí thư, chủ tịch xã trong thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ, quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân, công tác quản lý đất đai, công tác quản lý tài chính; 01 đảng viên trong việc phát ngôn liên quan tới công tác bầu trưởng thôn). Giải quyết tố cáo với 03 đảng viên; thi hành kỷ luật khai trừ 01 đảng viên vi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra 55 TCĐ và 10 đảng viên; giám sát 35 TCĐ và 10 đảng viên về thực hiện các chương trình, chỉ thị, quy định, nghị quyết của đảng; thi hành kỷ luật 12 đồng chí (khiển trách: 11 đồng chí vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3); cảnh cáo 01 đồng chí vi phạm công tác quản lý đất đai); UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức và 02 cá nhân; kiểm tra 26 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 02 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 31 TCĐ và 04 đảng viên về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và Nhà nước; giải quyết tố cáo với 02 đảng viên; kiểm tra 33 TCĐ và 917 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đảng phí… Nhìn chung các TCĐ và đảng viên được kiểm tra thực hiện tốt chế độ quy định.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu; đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đề nghị các xã, thị trấn rà soát, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng trong năm 2019 trước 15/11/2019, đôn đốc giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường kiểm tra TCĐ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, chỉ đạo thành công đại hội chi bộ, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát chuẩn bị đại hội đảng các cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đảm bảo đúng quy định; xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc những trường hợp đảng viên, TCĐ vi phạm kỷ luật Đảng tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo./.

Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác