Thứ 2 Ngày 30/09/2019

Huyện ủy Thanh Liêm khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Huyện ủy Thanh Liêm vừa phối hợp với Trường chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính TC47 khóa học 2019 - 2020.

Huyện ủy Thanh Liêm vừa phối hợp với Trường chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính TC47 khóa học 2019 - 2020.

Tham gia lớp học có 67 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị địa phương, cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện. Trong thời gian 1 năm, các học viên sẽ được học tập những nội dung quan trọng như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng và Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; kĩ năng lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ Quốc và đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của địa phương và của tỉnh Hà Nam; nghiên cứu thực tế cuối khóa…

Theo kế hoạch, các học viên sẽ tham gia học tập 02 buổi/tuần tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận Chính trị-Hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, từ đó vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương./.

Huyện Ủy Thanh Liêm

Các tin khác