Thứ 2 Ngày 19/08/2019

BTV Huyện ủy Kim Bảng quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII

Sáng 19/8, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 (ngày 30/5/2019) của Bộ Chính trị; kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 19/8, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 (ngày 30/5/2019) của Bộ Chính trị; kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Huyện ủy Kim Bảng trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản trọng tâm trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Cùng với triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Kim Bảng cũng quán triệt kế hoạch về tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Theo kế hoạch, BTV Huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35, các văn bản của Trung ương và cấp ủy các cấp trong ngày 28/8/2019.

Kế hoạch của BTV Huyện ủy Kim Bảng bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong việc thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội đối với cấp huyện, cấp cơ sở; nội dung đại hội đảng bộ các cấp; việc chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, ủy ban kểm tra cấp ủy các cấp; số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Cụ thể hóa kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, BTV huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng thảo luận, chọn 1 đảng bộ xã, thị trấn đại hội điểm cấp tỉnh để rút kinh nghiệm cho toàn tỉnh, huyện (thời gian đại hội trước ngày 20/3/2020); chọn 1 đảng bộ, xã, thị trấn, 1 chi bộ trực thuộc huyện ủy đại hội điểm cấp huyện (thời gian đại hội trước ngày 30/3/2020). BTV, BCH đảng bộ huyện cũng thảo luận chọn 1 đảng bộ xã, thị trấn đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy (thời gian đại hội trước ngày 10/4/2020). Kế hoạch cũng chỉ rõ thời gian tiến hành đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp…

BTV Huyện ủy Kim Bảng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ huyện thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, huyện ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung của ĐH, không xem nhẹ nội dung nào. Mặt khác, làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt và thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát…Trong quá trình chuẩn bị đại hội, cấp ủy các cấp coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác