Thứ 2 Ngày 12/08/2019

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Sáng 12/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị; kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 12/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị; kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự, quán triệt, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo chủ chốt các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo đó,  thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội cấp tỉnh, cấp ủy trực thuộc tỉnh và cấp cơ sở; nội dung đại hội đảng bộ các cấp; việc chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp... 

Về đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Theo kế hoạch của Tỉnh ủy: Chọn 1 đảng bộ xã thuộc Đảng bộ huyện Kim Bảng thực hiện đại hội điểm cấp tỉnh (thời gian đại hội trước ngày 20/3/2020); chọn Đảng bộ huyện Duy Tiên đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện (thời gian trước ngày 20/6/2020); chọn Đảng bộ huyện Thanh Liêm thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy...

BTV Tỉnh ủy giao BTV các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn 1 đảng bộ cơ sở để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Kế hoạch cũng xác định rõ thời gian đại hội đảng bộ các cấp; công tác tuyên truyền; việc sắp xếp bố trí cán bộ sau đại hội…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là hội nghị rất quan trọng, là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Do vậy, đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra. 

Trước mắt, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch; quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai ngay nhiệm vụ của tiểu ban; cấp ủy cấp huyện và cơ sở tập trung triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch đại hội cấp mình, thành lập các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình. Chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, thành lập tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai công việc kịp thời.

Về nhiệm vụ từ nay đến hết đại hội, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo bài bản, công phu, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, xây dựng giải pháp thiết thực, khả thi trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo phải cân đối hài hòa giữa nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. 

Quá trình xây dựng cấp ủy phải nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, chuyên gia, nhân sỹ, tri thức, các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thích hợp, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Cùng với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH, BTV phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. 

Kiểm điểm của cấp ủy phải bám sát quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội; kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề ra kế hoạch, lộ trình, giải pháp phù hợp để sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới. 

Về dự thảo nghị quyết đại hội phải căn cứ báo cáo chính trị xác định định hướng, nội dung cơ bản, quan trọng để đảng viên đóng góp ý kiến và đại hội thảo luận, quyết định…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung cơ bản Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và chuẩn bị thật tốt ĐHĐB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Về công tác nhân sự: phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, BTV cấp ủy; lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. 

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, Quy định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Gắn quy hoạch với sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người trong cấp ủy; chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, triển vọng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Nguồn nhân sự phải đảm bảo yêu cầu: 100% bí thư cấp huyện không phải là người địa phương, 50% phó bí thư, chủ tịch huyện không phải là người địa phương, khuyến khích đối với các chức danh khác và cấp xã; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chọt trong quá trình làm nhân sự. 

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật chu đáo tất cả các nội dung của đại hội, không xem nhẹ nội dung nào. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin, báo chí; quan tâm tới công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020- 2021.

Mặt khác, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới đại biểu dự đại hội và nhân sự được giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc nhân dân khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu kịp thời giúp BTV Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục đại hội đảng các cấp. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: trong quá trình chuẩn bị đại hội, cấp ủy các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; làm tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị, tổ chức đại hội theo thầm quyền; Cấp ủy các cấp khóa mới phải thực hiện nhiệm vụ ngay sau đại hội theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác