Thứ 6 Ngày 26/07/2019

Khối Thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm

Sáng 26/7, Khối Thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối thi đua dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sáng 26/7, Khối Thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối thi đua dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối đã đoàn kết, thống nhất thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và của khối. Cụ thể, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả giờ làm việc; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ) do các cấp, ngành phát động.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, công tác TĐKT được lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết Trung ương (khóa XII).

Cùng với đó, các đơn vị đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Hội đồng TĐKT tỉnh cũng như với khối thi đua đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp ủy giao; tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo quy chế về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Hà Nam…; tăng cường phối hợp, cải cách lề lối và phương pháp làm việc. Nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần thái độ, ý thức và văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Từ các PTTĐ đã khích lệ tinh thần thi đua làm việc của CBCCVC và người lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đã đề ra.

6 tháng cuối năm 2019, Khối Thi đua các ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các PTTĐ yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách lề lối làm việc và phương pháp công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nội dung 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã đăng ký thi đua với Hội đồng TĐKT tỉnh và khối thi đua đảm bảo thời gian, kế hoạch, chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua kết luận tại hội nghị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các thành viên trong khối tích cực, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, các vấn đề chưa thống nhất ở cơ sở; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối thi đua biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác TĐKT của các đơn vị trong khối, đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm các thành viên trong khối đoàn kết, tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt giao ước đã ký kết đầu năm; có giải pháp cụ thể tạo động lực, nâng cao chất lượng công tác thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất của mỗi đơn vị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi lưu ý các đơn vị nghiên cứu, đánh giá kết quả thi đua phải đảm bảo khách quan, tạo động lực thi đua, khắc phục tình trạng nể nang, cào bằng. Khuyến khích CBCCVC, NLĐ tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao tạo sự gắn kết, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác