Thứ 6 Ngày 22/03/2019

Huyện ủy Kim Bảng: Triển khai thực hiện các chỉ thị, NQ, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BTV Tỉnh ủy

Sáng 21/3, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 37 ngày 24/12/2019 của Bộ Chính trị “về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; NQ số 39 ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”;

      Sáng 21/3, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 37 ngày 24/12/2019 của Bộ Chính trị “về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; NQ số 39 ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 32 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Kết luận số 38 ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Quy định số 179 của Bộ Chính trị “về chế độ kiểm tra, giám sát cán bộ”; Kết luận số 43 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện NQ số 25, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 24 ngày 26/2/2019 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước”.


Các đại biểu dự Hội nghị

      Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư, phó bí thư, cán bộ, đảng viên (CBĐV) các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc, ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn được Thường trực Huyện ủy trực tiếp truyền đạt nội dung các chỉ thị, NQ, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy. Trong quá trình quán triệt, Thường trực Huyện ủy Kim Bảng chú trọng phân tích, nêu bật những nội dung cơ bản, cốt lõi các chỉ thị, NQ, kết luận và liên hệ với những vấn đề, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể tại địa phương.

      Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư TT Huyện ủyThông qua buổi quán triệt, học tập giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, CBĐV nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, bảo vệ bí mật Nhà nước; phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đảng; thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cán bộ… Cùng đó, chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

      Ngay sau hội nghị, Huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh ủy tới tất cả CBĐV, đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; xây dựng, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ thị, NQ, kết luận của cấp ủy các cấp.

Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác