Thứ 4 Ngày 27/02/2019

Huyện ủy Kim Bảng: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28, 30, Kết luận số 44 của Ban Bí thư Trung ương

Sáng 27/2, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”;

      Sáng 27/2, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng"; Chỉ thị số 30 ngày 22/01/2019 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng"; Kết luận số 44 ngày 22/01/2019 "về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" của Ban Bí thư Trung ương, khóa XI. Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên (CBĐV) các chi bộ khối Đảng, đoàn thể, quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp... thuộc huyện, ban CHQS huyện, ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn được Thường trực Huyện ủy trực tiếp truyền đạt nội dung các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, khóa XI. Trong đó, Thường trực Huyện ủy Kim Bảng chú trọng phân tích, đánh giá và liên hệ với những vấn đề, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

      Thông qua buổi học tập giúp các cấp ủy, chính quyền, CBĐV nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới... Qua đó, liên hệ và có những việc làm cụ thể, thiết thực, kịp thời, phù hợp góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp; cổ vũ, động viên CBĐV và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

      Sau hội nghị, Huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo các chi, đảng bộ ngay trong đầu tháng 3/2019 tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng tới tất cả CBĐV, đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác