Thứ 5 Ngày 24/01/2019

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy

Sáng 24/1, Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) tỉnh Hà Nam tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 06 (ngày 11/7/2011) của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển TCĐ, đoàn thể trong các loại hình DN năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2019.

      Sáng 24/1, Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) tỉnh Hà Nam tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 06 (ngày 11/7/2011) của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển TCĐ, đoàn thể trong các loại hình DN năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2019.

      Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị.

      Năm 2018 các cấp ủy, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động DN thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về củng cố, xây dựng, phát triển TCĐ, đoàn thể trong DN; tuyên truyền, vận động đảng viên (ĐV), đoàn viên, hội viên (HV) thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; ngăn chặn biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên (CBĐV), công nhân lao động, không để xảy ra đình công, lãn công, bỏ việc tập thể. 

      Cấp ủy, TCĐ, đoàn thể cũng đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện từng loại hình DN, duy trì nền nếp sinh hoạt; củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của TCĐ, chất lượng ĐV; làm tốt công tác phát triển đảng. Năm 2018, cấp ủy các cấp đã phát triển mới 8 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong DN, kết nạp mới 136 ĐV, nâng tổng số TCĐ trong DN lên 113 tổ chức với 2.946 đảng viên. Trong năm đã thành lập mới 55 tổ chức công đoàn (đạt 122% KH), kết nạp mới 8.638 đoàn viên đạt 347% KH, nâng tổng số tổ chức công đoàn trong DN toàn tỉnh lên 435 tổ chức với 67.353 đoàn viên; thành lập mới 10 tổ chức cơ sở đoàn (đạt 100% KH), kết nạp 260 đoàn viên thanh niên (đạt 104% KH), nâng tổng số tổ chức đoàn trong doanh nghiệp lên 87 tổ chức với trên 3.000 đoàn viên. Đến nay đã có 18 tổ chức cơ sở hội cựu chiến binh trong DN với 253 hội viên.

      Năm 2019, BCĐ xây dựng TCĐ, đoàn thể trong các DN xác định một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Phát triển từ 9 TCĐ, kết nạp 5.000 công đoàn viên và 250 đoàn viên thanh niên, thành lập 1 tổ chức hội cựu chiến binh trở lên và phát triển hội viên ở các DN. 

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ nhấn mạnh: Trong năm 2019, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc những yêu cầu, nhiệm vụ Chị thị 06 đã nêu. Cùng với số lượng, cần phải nâng cao chất lượng các TCĐ, đoàn thể, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng các tổ chức. 

      Tiếp tục quán triệt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với chủ DN, người lao động trong các DN phù hợp với đối tượng và đúng pháp luật. Mặt khác, tiếp tục khảo sát nắm rõ các DN đáp ứng điều kiện phát triển TCĐ, đoàn thể và phải lấy tổ chức công đoàn làm nòng cốt để phát triển TCĐ và các đoàn thể, có giải pháp cụ thể cho từng loại hình DN. 

      Đồng chí Phạm Sỹ Lợi đề nghị các thành viên BCĐ chủ động phối hợp, tích cực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được phân công. Cơ quan thường trực BCĐ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, bổ sung các yêu cầu, giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ thị trong thời gian tới.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác