LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 49/ 53 : Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h45' - Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh; cho ý kiến Dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày) TTTU LĐVP P.401 Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00 - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ TTTU Đ/c CVP,Đ/c Tịnh - Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị lần thứ 4 Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 . Hội trường MTTQ tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 TTTU LĐVP Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Lãnh Đạo UBND UBND tỉnh
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Lãnh đạo HĐND HĐND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
9h00' - Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Sun Group (cả ngày) Lãnh Đạo UBND P.203, Trụ sở UBND tỉnh
7h30' - Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Liêm tổ chức Hội nghị kiếm điếm năm 2020 (ngày 04- 05/12) . Huyện Thanh Liêm
- Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Bảng tổ chức Hội nghị kiếm điếm năm 2020 (ngày 04 -05/12) . Huyện Kim Bảng
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
30/11/2020
7h45'Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh; cho ý kiến Dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày)TTTULĐVPP.401 Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
01/12/2020
8h00Giao ban Thường trực Tỉnh uỷTTTUĐ/c CVP,Đ/c Tịnh - Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
02/12/2020
8h00'Hội nghị lần thứ 4 Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.Hội trường MTTQ tỉnh
Thứ 5
03/12/2020
7h30'Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025TTTULĐVPNhà Văn hoá Trung tâm tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhLãnh Đạo UBNDUBND tỉnh
14h00'Giao ban HĐND tỉnhLãnh đạo HĐNDHĐND tỉnh
Thứ 6
04/12/2020
9h00'Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Sun Group (cả ngày)Lãnh Đạo UBNDP.203, Trụ sở UBND tỉnh
7h30'Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Liêm tổ chức Hội nghị kiếm điếm năm 2020 (ngày 04- 05/12).Huyện Thanh Liêm
Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Bảng tổ chức Hội nghị kiếm điếm năm 2020 (ngày 04 -05/12).Huyện Kim Bảng
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.